Hoogeveen/de Wolden

Lies Adelbert en Frits Harinck

Lies Adelbert en Frits Harinck

Looveen 1
9418 TC  Wijster

zaterdag 13 augustus en zondag 14 augustus 2022

https://www.google.nl/maps/place/Looveen+1,+9418+TC+Wijster/@52.8192013,6.5052432,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c819c9f4323c19:0xb2f4454db891cb92!8m2!3d52.8191981!4d6.5074319

Ons do­mein be­staat uit een klei­ne boer­de­rij op 3300 m2 grond. In ruim 25 jaar heb­ben we daar – met val­len en op­staan - een tuin ont­wik­keld. Hier­bij heb­ben we geen hulp gehad van een tuin­ar­chi­tect. Echt zwaar werk be­ste­den we uit aan onze ho­ve­nier, al het an­de­re is eigen noes­te ar­beid. Al­lengs zijn we steeds meer onze tuin gaan ‘vol­gen’. Plan­ten die zich er­gens lek­ker voe­len, heb­ben we uit­ge­breid. Ziel­to­gen­de plan­ten halen we weg. We wer­ken zo veel mo­ge­lijk eco­lo­gisch en maken onze eigen com­post. Onze kip­pen doen daar nog een beet­je mest bij.
Onze tuin be­staat uit vele grote en klei­ne bor­ders, zowel wild als ge­cul­ti­veerd. Zij wor­den met el­kaar ver­bon­den door een struc­tuur van ter­ras­sen en gazon. Ons gazon noe­men we een stroom­dal. Ge­knip­te taxus en buxus geven nog extra ste­vig­heid en struc­tuur. Een wei­land­je ach­ter ons huis ver­an­dert lang­zaam in een bloe­men­wei­de, waar­door­heen paden zijn ge­maaid. Ach­ter­in is een kik­ker­poel, met li­bel­len, kik­kers, sa­la­man­ders en wat niet al. Met deze ach­ter­tuin heb­ben we ge­pro­beerd om een ver­bin­ding te leg­gen met het bos en de wei­lan­den ach­ter ons. Het uitzicht is prachtig.
Een ander ele­ment vormt de ge­bruiks­waar­de van onze tuin. We heb­ben een klei­ne groen­te­tuin, een kas en een krui­den­tuin­tje. Maar het kan zo­maar zijn dat een mooie groen­te in een bloe­men­bor­der staat..